Nyheter

Samarbetsavtal undertecknas

Parterna undertecknade samarbetsavtal om Kvarteret Victoria -projektet

På Busholmen i Helsingfors är ett kvarter reserverat för Kvarteret Victoria, där kultur, offentlig och privat service, samt nästan alla bostadsformer är representerade. På måndagen undertecknades ett samarbetsavtal om projektets genomförande. Planeringen av kvarteret fortsätter omedelbart. Målet är att byggandet av kvarteret börjar hösten 2014 och att de första delarna är färdiga under 2016. I början av 2017 skall kvarteret vara helt färdigt.
Kvarteret Victoria är ett ambitiöst projekt. Kring ett öppet och levande kulturcentrum skapas en levande samlingsplats för Busholmens stadsdel och hela staden.
Utöver kultur erbjuder kvarteret offentliga och privata tjänster, kontor för organisationer, samt olika typer av bostäder. Bostäder byggs så att fördelningen är socialt och åldersmässigt mångsidig. I kvarteret finns ARA-bostäder, gruppbyggande, studentbostäder, Hitas-bostäder och fritt finansierade bostäder.

Bakgrund

Projektet lanserades av föreningen Victoria Kvarteret rf 2009, som staden beviljade en tomreservering på Busholmen 2010. Föreningen grundade Stiftelsen Kvarteret Victoria rs 2011, till vilken ansvaret för genomförandet av projektet överfördes. Stiftelsen har kapitaliserats av Föreningen Konstförening och Stiftelsen Tre Smeder. Stiftelsen har fortsatt planera kvarteret under 2011-2013 ledning av Arkitektbyrån Stefan Ahlman och Haahtela.

Kvarterets förverkligandemodell

Stiftelsens avsikt är kvarstå som ägare till kulturcentret i kvarteret, liksom några andra delar av det. För de övriga delarna av kvarteret har stiftelsen sökt institutionella samarbetsparter, som kommer träda in som grundande auktionärer i de bolag som grundas under början av 2014 då detaljplaneringen inleds, eller genom andra arrangemang då byggandet börjar eller husen står klara.
Det är fråga om ett mycket stort projekt med nio olika fastighets- och bostadsaktiebolag. I bolagen finns i enlighet med stadens reservationsvillkor såväl ARA- och Hitas- som fritt finansierade bostäder. Att samla ihop grundargruppen till detta allmännyttiga projekt, vars kostnader uppgår till nästan hundra miljoner euro, har varit mycket utmanande.

Samarbetsavtalet och dess parter

Parterna som kommit överens om fortsättningen av projektet har enats om fördelningen av de olika delarna av kvarteret samt den fortsatta finansieringen av planeringen och byggandet. Enligt avtalet bygger parterna hela kvarteret gemensamt och kostnaderna fördelas i enlighet med villkoren i avtalet.
• Kvarteret ger staden ett nytt öppet kulturcentrum, som finansieras inom ramen för projektet utan offentligt ekonomiskt stöd. I kulturcentret kommer att finnas en scen och studior. Centret blir i stiftelsens ägo. I samband med kulturcentret byggs affärsutrymmen, restaurang, daghem samt kontorsutrymmen. Daghemmet är avsett för det svenska daghemmet i området. De kontor som finansieras av en allmännyttig institution kommer att erbjudas ideella organisationer.
• Kvarteret erbjuder ateljélägenheter, som till största delen anskaffas av Standerstskiöldska fonden för att hyras ut till konstnärer.
• I ett ARA-hus bygger några studentorganisationer (Teknologföreningen, Vasa nation vid Helsingfors universitet och Svenska Studenters Bostadsstiftelse) studentbostäder för sina medlemmar. I ett annat ARA-hus bygger två allmännyttiga institutioner (S:t Tomas – stiftelsen och Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne) hyresbostäder. I Helsingfors i allmänhet, och i synnerhet på Busholmen, har det varit svårt att få till stånd en ARA- produktion . Kvarteret bidrar därmed till att diversifiera den sociala strukturen i stadsdelen.
• Ett Hitas hus där lägenheterna kommer att bjudas ut konsumentmarknaden i enlighet med stadens Hitas I- regler. Dessutom ingår ett gruppbyggnadsprojekt (Bostads Storstjärnan Ab i Helsingfors) i kvarteret, som byggs på de befintliga grundarnas uppdrag.
• Till de fritt finansierade bostadshusens på samma villkor ingående placerare hör Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Kvarteret Victoria och Stella Magna Ab. Stiftelsen Kvarteret Victoria har kommit överens att största delen av dess andel av de fritt finansierade bostäderna överfös till en institutionell placerare under byggnadstiden.

Fortsättningen

Den detaljerade planeringen av kvarteret inleds genast efter undertecknandet av samarbetsavtalet. Målet är att lämna ansökan om bygglov till staden under sommaren så att byggandet kan starta under slutet av 2014. De första delarna av kvarteret kulle då kunna slutföras i slutet av 2016 och i början av 2017 skulle kvarteret stå färdigt.

Nyheter

30.04

Garden Party på Kvarteret Victoria

Den 21.5.2018 klockan 18.00 ordnar Kvarteret Victoria rf. och Stiftelsen Kvarteret Victoria ett Garden Party på […]

Läs mera...
14.08

Från och med idag stannar spårvagnen rakt utanför Kvarteret Victoria!

Nyfiken på Kvarteret Victoria? Hoppa på spårvagn nr 9 och åk raka spåret hit! Fr.o.m. 14.8.2017 […]

Läs mera...
06.06

Idag flyttar de första organisationerna in i Kvarteret Victoria!

Kvarteret Victoria inrymmer fr.o.m. juni 2017 förutom bostäder, daghem och restaurang även en rad organisationer med […]

Läs mera...
Mera nyheter...